*    Atlantispartiet.

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Atlantispartiets politiska bas är världens främsta vetenskapliga genombrott. Varje mänsklig civilisation har en historisk koppling till Medelhavets återfyllnad ca 3500 f.kr. Alla generationer framgent och varje mänsklig individ kommer att lära sig Atlantispartiets politiska bas.

Atlantispartiets ekonomiska bas är copyrighten med ett lätt motiverat marknadsvärde på 40 miljarder per år och totalt 4 000 under dess giltighetstid.

En enorm svensk tillgång i motsvarande tjänsteexport.

En tillgång som Sveriges regering bevisas är beredd att såväl förlora som omvandla till en nationell belatsning för att skydda politiska och ekonomiska särintressen.

Medelhavets återfyllnad.

Carl Festin har skapat helt nya förutsättningar för mänsklighetens historia, religioner, konfliktförståelse med konflikthantering

och därmed helt nya villkor för att bedriva politik. www.resmalet.se

Carl Festins har parallellt med sina vetenskapliga studier använt sin kompetens som Civ. Ing i Industrielle Ekonomi för att granska korruption inom politisk nomenklatur. Byggkorrutionen finns exemplifierad och publikt på www.zensur.se medan det på länkarna Rättsfusk. och Valfusk finns exempel på hur underställda politisk makt också skyddar politiska makthavare. Byggverksamhet, myndigheter, rättsväsende och media har speciellt i Jämtlands län, med 14 av länets största arbetsgivare som offentliga, ett mycket starkt beroende utnämningsmässigt som ekonomiskt av politisk välvilja. Granskning av byggkorruptionen hotar dessa särintressen. Skyddet av särintressena har smittat ända upp i Sveriges regering dessutom i samspel med Sverigedemokraterna och med dem, landets värsta hetsbrott någonsin. 

Atlantispartiets politiska position!

Atlantispartiet förvaltar mänsklighetens största händelse en nationell tillgång på 4 000 miljarder. Grundarna är de enda två i Sverige som tagit politiskt strid mot det värsta hetsbrottet i Sverige någonsin. Särintressena har för världen försökt dölja Carl Festins vetenskapliga framsteg. En global vetenskaplig auktoritet ger per automatik en granskning av hans person och hans arbete mot lokal byggkorruption. 

Särintressenas politiska position!

I synnerhet har polismyndighet, åklagarväsende och Östersunds Tingsrätt företrätt särintressena genom att bland annat rättsligt försöka lagföra Atlantispartiets grundare. Grova åtalspliktiga brott, och i synnerhet landets värsta hetsbrott väl förankrat i Sverigedemokraternas partistyrelse, har rättsväsendet däremot, helt i strid mot uppdrag, vägrat att befatta sig med. Via rättsväsendet har detta smittat ända upp till justitiedepartementet och regeringen. Regeringen har genom rättsväsendets underlåtenhet därmed gift sig med Sverigedemokraterna och landets värsta hetsbrott mot svenska muslimer och i synnerhet Östersunds muslimska församling. Därför tillåts Sverigedemokraterna via media sprider lögner om brottsanklagelser om Atlantispartiets grundare. Media däremot vägrar publicera fakta som helt smular sönder Sverigedemokraternas lögner och brottsanklagelser som rent missbruk av rättsväsendet i politisk retorik. Med full sanktion av rättsväsende och media har Sverigedemokraternas grova brott införlivats i gemensamma intressen att skydda särintressena och den sittande regeringen. Särintressenas skadar Sverige såväl ekonomiskt som anseendemässigt som nation.

Särintressenas valda kostnader.

 Carl Festins vetenskapliga framsteg och copyright är personlig men en nationell tillgång vid fortsatt boende i landet. Från december 2015 kan särintressena direkt knytas till den sittande regeringen som med full kännedom valt att bekämpa Carl Festins vetenskapliga resultat. Detta sker med full kännedom om följande:

Copyrightbortfall.

Myndigheter och Östersunds Tingsrätt bestridande av Carl Festins resultat innebär ett bortfall i tjänsteexport på 200 miljoner/dag som skulle komma landet, region Jämtland och Östersunds kommun tillgodo.

Jordbävningsskada.

Medelhavsområdet innefattar ett knappt 20-tal nationer som frekvent drabbas av jordbävningar. En uppskattning är att de till minst 80 procent är betingade av återfyllnaden. Under 1900-talet dog ca 100 000 människor och massor av materiella skador på grund av jordbävningar i området. Från 2008 har svensk myndighetsutövning aktivt verkat för att förhindra dessa länder och deras medborgare kännedom om  Carl Festins vetenskapliga resultat. Drygt sju års felinvesteringar, felkonstruktioner och flera års förhöjd riskexponering kan skadeståndsmässigt åberopas mot Sverige och i synnerhet nu när regeringen direkt kan knytas till förnekandet.

Krigsskada.

Kunskap påtalas ständigt som det bästa sättet att förhindra etniska konflikter. När Syriska inbördeskriget började 2011 var det drygt två år som svensk myndighetsutövning aktivt verkat för att förhindra förståelsen bakom de etniska konflikter och i synnerhet de som finns i Medelhavsområdet. Mycket sannolikt att Syrien, stormakterna i kriget och flyktingmotagande länder kommer att framhärda att det med full kännedom om Carl Festins beskrivning hade kriget kunnat undvikas. Med svensk regering direkt knutet till aktivt döljande av kunskap råder en uppenbar risk för en internationell skadeståndstalan mot Sverige som nation.

 Atlantispartiets fortsatta strategi. 

Atlantispartiet har styrkt att särintressen och politiks nomenklatur väl förankrad i landets regering är beredda att åsamka Sverige stor ekonomisk skada. Andra nationer stora ekonomiska och humana skador som även dessa kan komma att ekonomiskt belasta Sverige i samlad internationell skadeståndstalan. De har också styrkt att den politiska nomenklaturen till gagn för särintressena är beredda att acceptera mycket grova brott mot svenska muslimer. De är också styrkt att rättsväsende och media trakasserar och förtalar Atlantispartiets grundare som tar politisk strid för svenska muslimers rättigheter.

Atlantispartiets vetenskapliga grund och politiska position är fullständigt överlägsen särintressenas.

Ju längre tiden löper desto mer nationell och internationell skada styrks. Det handlar således enbart om att låta tiden löpa och få bevis för hur mycket särintressena, ekonomiskt och i anseende, är beredda att skada Sverige för att skydda korruptionen. Svenska särintressen som måste dölja världens mest betydande vetenskapliga framsteg. 

Medan Carl Festin resultat helt saknar såväl nationella som internationella vetenskapliga opponenter fortsätter svenska noviser i ansvarsställning att motarbeta det som fel. Troligtvis också under en naiv föreställning om att man inom särintressenas ram kan begå grov trolöshet mot svenska medborgare och brott mot andra länders medborgare uppbärande av en brottslig imunitet. 

Atlantispartiet betraktar särintressena som en obotlig cancerpatient. En tidsfråga mot det oundvikliga slutet.

 

Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com