*    Atlantispartiet.  

 

Civ. Ing Industriell ekonomi. Carl Festin.

  Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Rättsväsendets försöker förhindra allmänheten kännedom om valfusk?

Resultat.

Justitieminster Morgan Johansson polisanmäld för att hela rättsväsendet inte fullgör sin åtalsplikt och därmed medverkar till brott.

På länk valfusk har jag sedan slutet av 2013 bevisat att Jämtländskt rättsväsende mest ägnar sig åt att sköta sina egna karriärer och imponera den politiska makten istället för att sköta sitt uppdrag.

Polis, åklagarkammare och Östersunds Tingsrätt har därför bestämt sig för att straffa mig för denna förseelse.

Bakgrund.

Svensk författningens demokratiska utgångspunkt är fastställd med " All makt utgår från folket."

I demokratisk ordning var vi i SD-Östersund en sjumannastyrelse.

En lokalavdelning som fått medlemmarnas mandat och som i drygt 2 år motsatt sig SD-distriktets och Krokomavdelningens kampanj mot en moské i Östersunds kommun. Kampanjen bröt mot grundlag, antagna europeiska konventioner samt hets mot folkgrupp.

SD:s partistyrelse rensade ut oss främsta företrädare för motståndet, Gerhard Carlsson och Carl Festin, genom att utesluta oss på falska och påhittade anklagelser. För att få politisk legetimitet för uteslutningarna påstås bland annat att Gerhard Carlsson varit medlem i Nationaldemokraterna. Att så inte var fallet var redan 2011 aktuellt och motbevisat. Partistyrelseledmoten och riksdagsman Sven-Olof Sällström var då den förste att då få ta del av beviset.

Att detta och andra angivna skäl helt saknade substans var SD:s partistyrelse full införstådda med. Det var således fråga om en ren utrensning.

Även den övriga lokalstyrelsen i Östersund var fullt införstådda med att anklagelsern av falska. De stod bakom krav på skadestånd från SD-riks för dessa falska påhopp som vi bestritt i samband  med att personärendena inom medlemsutskotet öppnades.

När vi den 16/9 blev uteslutna med omedelbar verkan fick övriga styrelsemedlemmar ta ställning till om de på grund av agerandet från SD-riks var beredda att totalt bryta med partiet.

Under ivrigt lobbande från SD-riks valde fyra av fem kvarvarande ledamöter att ändock att underordna sig SD-riks auktoritära utrensing av två demokratiska företrädare för föreningen. 

Enligt grundlagen fanns således enbart två demokratiskt valda företrädare för SD-Östersund, Gerhard Carlsson och Carl Festin kvar. De övriga var auktoritärt tillsatta av SD-riks på ett politiskt mandat och inriktning fullständigt motsatt det de blivit valda på.

Undertecknad som kassör tog efter beordrade utbetalningar hand om medlemmarnas resterande medel. 14 248 kr. Därutöver betalades 160 kr för denna hemsida för att kunna informera medlemmar och allmänhet om den fullständigt felaktiga och ensidiga bild som  SD-partistyrelsens förmedlade. Uteslutningsskälen som fullständigt ogranskat och okritiskt spreds i lokal, regional och nationell media.

De auktoritärt tillsatta kvarvarande lokalstyrelsen, underlydande SD-distriktet och SD-riks partipiska, polisänmälde omhändertagandet som stöld.

Jämtländsk rättsapparat försöker hämnas kritiken.

Ovan beskrivna omständigheter är i polisförhör och inlämnade skrifter tydligt påtalad. Mitt omhändertagande av avdelningens medel blir också för medlemmar och allmänhet oerhört logiskt och försvarbart om SD:s partistyrelse åtalas för hets mot folkgrupp eller brott mot grundlag eller antagna konventioner eller samtliga dessa punkter. Åtal som åklagarkammaren i Östersund fortfarande närhelst kan göra. Åklagaren Karin Johansson Ryd väljer att låta bli. Det är ävenså fullt tillräckligt om media publicerar bevisen för att vi inte uteslutits utan utresensats ur partiet på lögner och påhitt, över medlemmarnas demokratiska vilja. Att det finns okända vänskapsrelationer mellan olika juridiska personer inom den begränsade och isolerade Jämtländska rättsappareten är uppenbart och därför begärdes en norsk advokat utan tidigare eller framtida relationer med Jämtland och Sverige.

Tingsrätten Östersund tilldelade mig Andreas Victor, Östersund.

Han ville inte driva mitt försvar utifrån mitt motiv. Som företrädare fick han då av mig sparken. Någon ny blev inte tilldelad. Däremot kontaktade Andreas Victor mig och sa att jag inte fick välja bort honom om inte domaren Anna Uddenberg godkände det. Jag tilldelades således en advokat som inte ville före min talan och när jag ville byta eller föra talan själv blev jag förhindrad. Andreas Victor arbetade frenetiskt i rätten för att rädda SD och få mig fälld.

Betydande i min talan och bevisning är att påvisa att SD-riks företrädare ljugit och utrensat demokratiska företrädare till förmån för auktoritärt tillsatta. Åklagaren Johnsson-Ryd har motsatt sig detta och rådmannen Anna Uddenberg har tillstyrkt kravet. Utan vittnen och advokat synes åtalet vara upplagt för en fällande dom.

Problemen för Jämtlands rättsapparat.

Åklagaren har fuskat med bevisningen. Underlaget med kontoutdragen är maskade av åklagaren. Det bevisa att jag haft uppdrag av styrelsen att utbetala efter den 16/9. Utbetaningar som skyndsamt gick till den kvarvarande styrelsen med anledning av den uppenbara risken att SD-distriktet eller SD-riks skulle ta kontrollen över SD:s -Östersunds medel.

På stämma den 26/1 2014 fick kvarvarande styrelse inte ansvarsfrihet. Ny styrelse kunde inte tillsättas. 

Åklagaren driver ett mål som saknar målsägare.

Slutsats: Jämtländskt rättsväsende försöker undkomma skandalen att skydda ett riksdagsparti som bryter mot grundlag, internationella konventioner och hets mot folkgrupp. Sin roll som politiskt korrekta spelar de genom att åtala oskyldiga enskilda för hets mot folkgrupp. ( Se valfusk.) Lokalt försökte de straffa undertecknad genom talan behörighetsmissbruk. Åklagaren saknar målsägare men anlitar de personer som under falsk förespegling har förskingrat SD-Östersunds medel där Swedbank som andra målsägare,medverkat.

Karin Johnsson-Ryd var således rättssalen värste brottsling som bevisligen agerar för andra syften än vad hon har att sköta. Hon förlorade målet. Åklagarmyndigheten och polisen har kraftigt försämrat sin trovärdighet och position.

 

Carl Festin, Östersund.

 Fortsättning.

Nationellt.

De rättsliga missförhållandena att enskilda har en helt annan straffskala än politisk makt påvisas för Riksåklagaren.

Själva har Riksåklagren drivit och fått Eva Swartz fälld för hets mot folkgrupp medan organiserad hets av ett riksdagsparti och dess styrelse inte åtgärdas.

Lokalt.

Jämtländska rättsväsende har nu att brottas med följande problematik. Åklagaren har drivit ett mål för SD:s räkning men där personerna bakom inte företräder SD-Östersund.

 Utan någon godkänd firmatecknare har SD-Östersunds medel ändock förfogats och nyttjats av de personer som under falsk förespegling sagt sig företräda SD-Östersund.

För att komma runt problemen med avsaknad av en demokratiskt vald styrelse så startade personer utsedda av distriktsordförande en ny förening. 2014-07-01.Personerna som stod bakom polisanmälan har således själva i en helt ny förening förskingrat SD-Östersunds partimedel. Detta med andre målsägande Swedbanks medverkan.

På begäran av Ann Gyllenhammar, ledamot i Bräcke KF för SD-Östersund så ha det bildats en ny interimstyrelse med:

Gerhard Carlsson, Ordförande.

Ann Gyllenhammar, Vice ordförande.

Lars Andersson, Sekreterare 

Carl Festin, Kassör.

De personer som under falsk förespegling förskingrat SD-Östersunds medel är nu av ordförande Gerhard Carlsson och Kassören i SD-Östersund  polisanmälda. Ett åtal mot de som under falsk förespegling polisanmält och medialt kommer att innebära att allmänheten ställer frågor och undrar vad som pågår. Bubblan spricker och det blir uppenbart att vi är de enda politiker som försvarat grundlagar, lagar och konventioner. För detta har politiskt, medialt och institutionellt etablissemang unisont försökt att tysta och knäcka oss. 

Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com